Nov 29 2007 16:21  (-131.107.0.74)
Nov 29 2007 0:28  (andrew.arnott@microsoft.com-131.107.0.103)
Nov 29 2007 0:20  (andrew.arnott@microsoft.com-131.107.0.103)
Nov 29 2007 0:19  (andrew.arnott@microsoft.com-131.107.0.103)
Nov 29 2007 0:18  (andrew.arnott@microsoft.com-131.107.0.103)
Nov 29 2007 0:17  (andrew.arnott@microsoft.com-131.107.0.103)