Mar 2 2010 17:33  (-188.220.60.74)
Nov 23 2007 9:49  (-68.231.175.154)
Mar 19 2006 18:12  (-129.137.87.93)
Mar 16 2006 6:59  (-82.195.186.223)
Jan 24 2005 8:13  (Keme@vistit.se-62.127.120.188)
Jul 18 2004 20:52  (anfortas.geo@yahoo.com-216.204.61.86)